Voorwaarden

Servicevoorwaarden

De aanbieder van de online shop Purepilot is:

PurePilot
Eigenaar Alexander Nörtemann
Holtenser Weg 13,
37186 Moringen
Btw-nummer: DE280058489

Tel: 05554/1586
E-mail: service@purepilot.de

§ 1 toepassingsgebied

De diensten, leveringen en aanbiedingen van verkoper zijn uitsluitend gebaseerd op deze algemene voorwaarden. Dit geldt ook voor toegang tot het aanbod buiten de Bondsrepubliek Duitsland. Afwijkende voorwaarden van de klant worden alleen als basis voor de overeenkomst gebruikt indien de verkoper uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met deze afwijkende voorwaarden.

§ 2 totstandkoming van het contract

De genoemde prijzen zijn eindprijzen, alle prijscomponenten alsmede de wettelijke BTW zijn inclusief plus verzendkosten. De prijzen zijn geldig op het moment van uw bestelling.

Zodra de consument de goederen bestelt, verklaart hij bindend dat hij de bestelde goederen wil kopen.

De onlineshop is een vrijblijvende onlinecatalogus en geen juridisch bindend aanbod. Door op de knop Kopen te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich momenteel in de winkelwagen bevinden. De aanvaarding van de bestelling en de bevestiging van de ontvangst van uw bestelling vindt onmiddellijk daarna plaats door het sturen van een geautomatiseerde e-mail. Met deze e-mail wordt het koopcontract gesloten.n.

Als er een koopcontract is afgesloten en de bestelde artikelen niet binnen afzienbare tijd bij onze leverancier verkrijgbaar zijn, ondanks de tijdige afdekkingstransactie, behouden wij ons het recht voor om ons uit het contract te herroepen. Zodra wij dit herkennen, stellen wij u hiervan direct op de hoogte en krijgt u reeds betaalde betalingen terug.

§ 3 Levering, verzending en risico-overgang

De goederen worden zo snel mogelijk verzonden indien beschikbaar (levertijd 1-3 dagen). De resulterende levertijden zijn terug te vinden op de productdetailpagina's en in de winkelwagen.

Bij vertragingen in de levering zullen wij u onmiddellijk informeren. Om deze reden heeft u het recht om de overeenkomst te herroepen. In dat geval vergoeden wij de gedane betalingen direct.

§ 4 betaling

We behouden ons het recht voor om bepaalde soorten betalingen voor sommige consumenten uit te sluiten. Dit geldt met name voor eerste bestellingen of voor consumenten bij wie de kredietwaardigheid niet gegarandeerd is.

Met deze beperking heeft de klant het recht om te kiezen tussen de volgende betalingsmethoden:

Aankoop op factuur
Vooruitbetaling (vooruitbetaling)
Paypal
Betaling met creditcard
Onder rembours

Bij betaling onder rembours is een extra vergoeding van 7,00 euro verschuldigd (5 per pakket + 2 transfersom). Bij het vooraf kiezen van de betaalmethode geeft de verkoper de koper zijn bankgegevens op in de orderbevestiging. Het factuurbedrag dient binnen 7 dagen op de rekening van de verkoper te zijn overgemaakt.n.


§ 5 annuleringsvoorwaarden

Verlengde annuleringsmogelijkheid voor Kerstmis

Met Kerstmis bieden we onze klanten een uitgebreide annuleringsmogelijkheid::
Voor alle bestellingen die tussen 3 december 2016 en 24 december 2016 zijn geplaatst, bieden we je de mogelijkheid om te annuleren tot 15 januari 2017, zelfs als de deadline volgens ons annuleringsbeleid al is verstreken.
Daarnaast is het onderstaande annuleringsbeleid van toepassing op elke annulering.
PurePilot verleent het uitgebreide herroepingsrecht op vrijwillige basis. Het bevat geen wettelijke rechten en is niet van toepassing op wederverkopers.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen dertig (30) dagen zonder opgave van redenen uit dit contract te herroepen.
De herroepingstermijn is dertig dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit heeft genomen. Als u meerdere goederen samen heeft besteld en deze afzonderlijk worden geleverd, is de herroepingstermijn 30 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen

PurePilot
Eigenaar Alexander Nörtemann
Holtenser Weg 13
37186 Moringen
Tel .: +49 (0) 555471586
service@purepilot.de

door middel van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) van uw beslissing om u uit dit contract te herroepen. Voor de schriftelijke melding kunt u gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar dit is niet verplicht.
Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, volstaat het dat u vóór het verstrijken van de annuleringsperiode uw mededeling doet dat u uw recht op annulering uitoefent, of dat u uw annulering telefonisch aan ons doorgeeft.

Gevolgen van intrekking

Als je terug te trekken uit dit contract, zullen wij hebben jullie alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief verzendkosten (met uitzondering van de extra kosten die het gevolg zijn van het kiezen van een ander type van levering dan de goedkoopste standaard levering door ons aangeboden hebben gegeven ), die onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we de kennisgeving van uw opzegging van dit contract hebben ontvangen, moeten worden terugbetaald. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen, en in elk geval niet later dan veertien dagen vanaf de datum waarop u ons op de hoogte bracht van de annulering van dit contract. De deadline is gehaald als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. U hoeft alleen te betalen voor waardevermindering van de goederen als dit waardevermindering het gevolg is van een behandeling van de goederen die niet nodig is om de aard, eigenschappen en functionaliteit van de goederen te controleren.
Modelformulier voor herroeping
(Als u het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

- Bij
PurePilot
Eigenaar Alexander Noertemann
Holtenser Weg 13
37186 Moringen

 

- Ik / wij (*) herroep / herroep hierbij het door mij / ons (*) gesloten contract voor de aankoop van de volgende goederen (*) / het verlenen van de volgende dienst (*)

 

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument (en)

- Adres van de consument (en)

- Handtekening van de consument (en) (alleen als dit op papier wordt gecommuniceerd)

- datum

___________

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


§ 6 Garantie en garantie

geïmpliceerde garanties

De wettelijke garantiebepalingen zijn van toepassing.

garantie

Naast de wettelijke garantie bieden wij onze klanten garantie.

Onze aangeboden goederen zijn onderworpen aan een strenge kwaliteitscontrole. Wij zijn overtuigd van de kwaliteit van American Optical brillen, daarom geven wij de klant garantie.

Wij, Pure Pilot Inh. Alexander Nörtemann, gaan hierbij een garantieverplichting aan in overeenstemming met de volgende bepalingen:

De garantievoorwaarden zijn alleen van toepassing voor zover ze niet in strijd zijn met de respectieve nationale wetgeving met betrekking tot garantiebepalingen.

Wij verlenen 10 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten op American Optical-brillen die zijn gekocht in de winkel purepilot.de. De garantieperiode begint op de dag van levering.

Uitgesloten van garantie zijn alle andere producten die afzonderlijk of met een Amerikaanse optische bril uit de winkel purepilot.de zijn geleverd. De garantie geldt dus alleen voor American Optical-brillen.

Verder zijn de volgende uitgesloten van onze 10 jaar garantie:

Alle schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van de bril. Dus vallen, schade door contact met agressieve vloeistoffen, etc. Bovendien zijn alle beschadigingen van de bril die louter optisch van aard zijn en het gevolg zijn van het gebruik van de bril. Evenzo artikelen waarbij een reparatiepoging is gedaan door de klant zelf of door een derde partij.

Voorwaarde voor het verlenen van garantie is de tijdige teruggave van het defecte artikel met een kopie van de originele factuur. Tijdig verzenden is voldoende om de deadline te halen. De klant wordt gevraagd om voor verzending contact met ons op te nemen.

De retourzending wordt gestuurd naar:

PurePilot
Eigenaar Alexander Nörtemann
Holtenser Weg 13
37186 Moringen
E-mail: service@purepilot.de

Bij particuliere wederverkoop gaat de garantie over op de koper, op voorwaarde dat de koper ook het originele aankoopbewijs aanschaft.

Bij gerechtvaardigde garantieclaims is het retourneren voor onze rekening. Als de garantieclaims gerechtvaardigd zijn, zullen we het defect aan het apparaat verhelpen, hetzij door vervanging, reparatie of terugbetaling van de aankoopprijs, verminderd met een eventuele door de klant te betalen vergoeding.

Het uitvoeren van een garantiedienst door ons leidt niet tot verlenging of een nieuwe start van de garantieperiode

§ 7 aansprakelijkheid

De verkoper sluit hierbij zijn aansprakelijkheid uit voor licht nalatige plichtsverzuim. Dit geldt niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid. Bovendien niet als het gaat om garanties of claims onder de Productaansprakelijkheidswet. Bovendien blijft de aansprakelijkheid voor de niet-nakoming van verplichtingen, waarvan de nakoming in de eerste plaats de goede uitvoering van het contract mogelijk maakt en op de naleving waarvan de klant regelmatig kan vertrouwen, onaangetast. Hetzelfde geldt voor plichtsverzuim door zijn plaatsvervangende agenten.

§ 8 Gegevensbescherming

Alle persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld in overeenstemming met de bepalingen inzake gegevensbescherming.

§ 9 Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Exclusieve bevoegde rechtbank voor alle vorderingen in verband met de zakelijke relatie is de vestigingsplaats van de verkoper, voor zover de klant een handelaar in de zin van de HGB of een publiekrechtelijke vennootschap is.

Op overeenkomsten met inbegrip van deze algemene voorwaarden is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het VN-kooprecht. In het geval van overeenkomsten met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan de commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit van de begunstigde (consument), is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming wordt verleend door dwingende bepalingen van de staat waarin de consument heeft zijn gewone verblijfplaats niet van toepassing is, wordt ingetrokken.


Status: november 2015