privacy

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor de activiteiten van PurePilot Inh. Alexander Nörtemann. In de volgende tekst van dit privacybeleid wordt het bedrijf PurePilot genoemd.t.

Het is in principe mogelijk om de PurePilot-website te gebruiken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we over het algemeen de toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, vindt altijd plaats in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op PurePilot. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

PurePilot heeft als verwerkingsverantwoordelijke tal van technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt zo volledig mogelijk te beschermen. Desalniettemin kunnen datatransmissies via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van PurePilot is gebaseerd op de terminologie die door de Europese wetgever wordt gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte terminologie vooraf uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

· a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de betrokkene). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door middel van toekenning aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.n.

· b) betrokkene

Betrokken persoon is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking.

· c) Verwerking

Processing is een proces uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks van processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, bewaren, bijwerken of wijzigen, lezen, bevragen, gebruiken, verstrekken door middel van transmissie, verspreiding of enige andere vorm van beschikbaarstelling, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

· d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

· e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens aan bepaalde persoonlijke aspecten die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, in het bijzonder aspecten met betrekking tot prestaties op het werk, de economische situatie, gezondheid, persoonlijke Om de voorkeuren te analyseren of te voorspellen evalueren, interesses , betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van deze natuurlijke persoon.

· f) pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, op voorwaarde dat deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon kunnen worden toegewezen.

· g) Verantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de verantwoordelijke persoon of in de specifieke criteria voor zijn benoeming in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

· h) Verwerkers

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

· i) Ontvanger

Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek volgens het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

· j) derde partij

Een derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke persoon, de verwerker en de personen die bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken onder de directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker. .

· k) Toestemming

Toestemming is een vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring door de betrokken voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige positieve actie persoon waarmee de betrokkene aangeeft dat ze toestemming voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

2. Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen van gegevensbeschermingskarakter is:

PurePilot-eigenaar Alexander Nörtemann

Holtenser Weg 13

37186 Moringen

Duitsland

Tel.: 055541586

E-mail: admin@purepilot.de

Website: www.purepilot.de

3. Cookies

De PurePilot-website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die via een internetbrowser op een computersysteem worden geplaatst en opgeslagen.

Talrijke websites en servers gebruiken cookies. Veel cookies bevatten een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie voor de cookie. Het bestaat uit een reeks tekens waarmee websites en servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Hierdoor kunnen de bezochte websites en servers de individuele browser van de betrokken persoon onderscheiden van andere internetbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke internetbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd via de unieke cookie-ID.

Door het gebruik van cookies kan de PurePilot de gebruikers van deze website voorzien van gebruiksvriendelijkere diensten die zonder de cookie-instelling niet mogelijk zouden zijn.

Door middel van een cookie kunnen de informatie en aanbiedingen op onze website worden geoptimaliseerd voor de gebruiker. Zoals reeds vermeld, stellen cookies ons in staat om de gebruikers van onze website te herkennen. Het doel van deze herkenning is om het voor gebruikers gemakkelijker te maken om onze website te gebruiken. De gebruiker van een website die cookies gebruikt, hoeft bijvoorbeeld niet elke keer dat hij de website bezoekt zijn toegangsgegevens opnieuw in te voeren, omdat dit wordt gedaan door de website en de cookie die is opgeslagen op het computersysteem van de gebruiker. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagentje in de online winkel. De online winkel gebruikt een cookie om de artikelen te onthouden die een klant in de virtuele winkelwagen heeft geplaatst.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Bovendien kunnen reeds geplaatste cookies op elk moment via een internetbrowser of andere softwareprogramma's worden verwijderd. Dit is mogelijk in alle gangbare internetbrowsers. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de gebruikte internetbrowser deactiveert, zijn mogelijk niet alle functies van onze website volledig bruikbaar.

4. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De PurePilot-website verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer), (4) de subwebsites die zijn toegankelijk via een toegang tot het systeem op onze website kan worden gecontroleerd, (5) de datum en het tijdstip van de toegang tot de website, (6) een internet protocol (IP-adres), (7) de internet service provider van de toegang tot het systeem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt PurePilot geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is eerder vereist om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie te waarborgen. van onze website en (4) om wetshandhavingsinstanties te voorzien van de informatie die nodig is voor de rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door PurePilot en bovendien met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te vergroten om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de door ons verwerkte persoonsgegevens. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

5. Registratie op onze website

De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking door persoonsgegevens te verstrekken. Welke persoonlijke gegevens worden verzonden naar de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, resultaten van het respectieve invoermasker dat wordt gebruikt voor de registratie. De persoonlijke gegevens die door de betrokkene worden ingevoerd, worden uitsluitend verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verantwoordelijke voor de verwerking en voor hun eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke kan ervoor zorgen dat de gegevens worden doorgegeven aan een of meer verwerkers, bijvoorbeeld een pakketdienstverlener, die de persoonsgegevens ook uitsluitend gebruikt voor intern gebruik dat toe te schrijven is aan de verantwoordelijke voor de verwerking.

Door u te registreren op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking, worden ook het IP-adres dat is toegewezen door de internetprovider (ISP) van de betrokkene, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. Deze gegevens worden opgeslagen tegen de achtergrond dat dit de enige manier is om misbruik van onze diensten te voorkomen en, indien nodig, strafbare feiten te laten onderzoeken. In dit opzicht is de opslag van deze gegevens noodzakelijk om de verantwoordelijke voor de verwerking te beschermen. Deze gegevens worden doorgaans niet doorgegeven aan derden, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze door te geven of als ze worden gebruikt voor strafrechtelijke vervolging.

De registratie van de betrokkene bij de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens stelt de gegevensbeheerder in staat de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die, vanwege de aard van de zaak, alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Geregistreerde personen zijn vrij om de persoonlijke gegevens die tijdens de registratie worden verstrekt op elk moment te wijzigen of om ze volledig te laten verwijderen uit de database van de verantwoordelijke voor de verwerking.

De verantwoordelijke voor de verwerking zal op elk moment op verzoek aan elke betrokken persoon informatie verstrekken over welke persoonsgegevens over de betrokken persoon worden opgeslagen. Verder corrigeert of verwijdert de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens op verzoek of advies van de betrokkene, mits er geen wettelijke bewaarplicht is. Alle medewerkers van de verwerkingsverantwoordelijke staan in dit verband als contactpersoon ter beschikking van de betrokkene.

6. Contactmogelijkheden via de website

Vanwege wettelijke voorschriften bevat de PurePilot-website informatie die snel elektronisch contact met ons bedrijf en directe communicatie met ons mogelijk maakt, waaronder ook een algemeen adres voor zogenaamde elektronische post (e-mailadres). Als een betrokkene via e-mail of een contactformulier contact opneemt met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, worden de door de betrokkene verzonden persoonsgegevens automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis door een betrokkene worden doorgegeven aan de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking, worden opgeslagen met het oog op de verwerking of om contact op te nemen met de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of indien dit wordt gespecificeerd door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving, die de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het opslagdoel niet langer van toepassing is of als een bewaartermijn voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

8. Rechten van de betrokkene

· a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regulator om bevestiging te vragen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

· b) Recht op informatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regulator om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

o de verwerkingsdoeleinden

o de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt

o de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden bekendgemaakt, in het bijzonder in het geval van ontvangers in derde landen of internationale organisaties

o Indien mogelijk de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur

o het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking

o het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

o als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens

o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkeneon

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene ook het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

· c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijnen en verordeningen om onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen, onder meer door middel van een aanvullende verklaring.n.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

· d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om van de verantwoordelijke persoon te eisen dat de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk worden gewist, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet gebeurt vereist:

o De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.

o De betrokkene herroept zijn toestemming, waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 2, letter a AVG, en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking.

o De betrokken persoon objecten op de verwerking in overeenstemming met art. 21 Paragraaf 1 GDPR, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking of de betrokkene objecten in overeenstemming met art. 21 Paragraaf 2 GDPR het verwerken van een.

o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting uit hoofde van het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.

o De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

Als een van de bovengenoemde redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat persoonlijke gegevens bij PeterPahn worden verwijderd, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De PeterPahn-medewerker zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens door PeterPahn openbaar zijn gemaakt en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, neemt PeterPahn passende maatregelen, inclusief technische maatregelen, rekening houdend met de beschikbare technologie en de implementatie kosten om andere data verwerkers die de gepubliceerde persoonlijke gegevens die de betrokkene heeft verzocht dat deze andere gegevens processors verwijder alle links naar deze persoonlijke gegevens of kopieën of herhalingen van deze persoonsgegevens verwerken voor zover de verwerking niet op de hoogte vereist. De PeterPahn-medewerker regelt in individuele gevallen het nodige.

· e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

o De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.

De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.

o De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

o Betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG en er is nog niet vastgesteld of de gerechtvaardigde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene zou willen verzoeken om beperking van de persoonlijke gegevens die bij PeterPahn zijn opgeslagen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De PeterPahn-medewerker zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

· f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die ter beschikking zijn gesteld aan een verantwoordelijke door de betrokkene, te ontvangen op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machine -leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 para. 2 letter a DS-GVO of een overeenkomst volgens Art. 6 par. 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in is het algemeen belang of vindt plaats in de uitoefening van het openbaar gezag, die is overgedragen aan de persoon die verantwoordelijk is

Bovendien, als in overeenstemming met Art de uitoefening van hun recht om data portabiliteit. 20 (1) GDPR, de betrokkene heeft het recht om de persoonlijke gegevens direct overgedragen van de ene persoon die verantwoordelijk is voor een ander te hebben, voor zover dit technisch mogelijk is en als dit doet hebben geen invloed op de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een PeterPahn-medewerker.

· g) Recht op bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om redenen die voortvloeien uit hun specifieke situatie, om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die is gebaseerd op art. . 6 Para. 1 Brief e of f DS-GVO plaatsvindt, om bezwaar. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

In het geval van een bezwaar zal PeterPahn niet langer de persoonsgegevens te verwerken, tenzij we kunnen bewijzen dwingende legitieme redenen voor het verwerken dat de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene opwegen tegen, of de behandeling dient te beweren, de uitoefening of Legal vorderingen te verdedigen .

Als PeterPahn persoonlijke gegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokken persoon het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen PeterPahn-verwerking voor directmarketingdoeleinden, zal PeterPahn de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn of haar specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem of haar betreffende persoonsgegevens die door PeterPahn wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met art. 89 par. 1 GDPR tot doel, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak in het algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokken persoon rechtstreeks contact opnemen met een PeterPahn-medewerker of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, zijn recht van bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

· h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die een juridisch effect op hen heeft of hen aanzienlijk beïnvloedt in een soortgelijke wijze, met dien verstande dat de beschikking (1) niet nodig is voor de sluiting of uitvoering van een overeenkomst tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon, of (2) is toegestaan op basis van de Unie of de lidstaten wetgeving die geldt voor de persoon die verantwoordelijk is onderworpen en deze wettelijke bepalingen de nodige maatregelen om de naleving van de rechten en vrijheden, alsook de legitieme belangen van de betrokkene of (3) is gebaseerd op uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene te waarborgen.t.

Als het besluit (1) noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke of (2) het wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt PeterPahn passende maatregelen om de rechten en vrijheden te vrijwaren. en rechtmatige belangen van de betrokkene te beschermen, waaronder in ieder geval het recht om de tussenkomst van een persoon te krijgen van de kant van de persoon die verantwoordelijk is, om zijn eigen standpunt te uiten en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

· i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

9. Gegevensbescherming in sollicitaties en in het sollicitatieproces

De verantwoordelijke voor de verwerking verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten met het oog op de afhandeling van de sollicitatieprocedure. De verwerking kan ook elektronisch gebeuren. Dit is met name het geval als een aanvrager de relevante sollicitatiedocumenten elektronisch, bijvoorbeeld per e-mail of via een webformulier op de website, naar de verantwoordelijke voor de verwerking stuurt. Als de verantwoordelijke voor de verwerking een arbeidsovereenkomst met een sollicitant sluit, worden de verzonden gegevens opgeslagen met het oog op de verwerking van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Als de verantwoordelijke voor de verwerking geen arbeidsovereenkomst met de sollicitant sluit, worden de sollicitatiedocumenten automatisch verwijderd twee maanden na de kennisgeving van het afwijzingsbesluit, op voorwaarde dat de verwijdering niet strijdig is met enig ander gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking. Een ander gerechtvaardigd belang in deze zin is bijvoorbeeld de bewijslast in procedures op grond van de Algemene wet gelijke behandeling (AGG).

10. Wettelijke basis voor verwerking

Art. 6 I lit. a AVG dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsactiviteiten waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestaties, verwerking is gebaseerd op art. 6 I, onder b GDPR. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, bijvoorbeeld om aan belastingverplichtingen te voldoen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker van ons bedrijf gewond is geraakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk kunnen de verwerkingen worden gebaseerd op artikel 6, lid 1, punt f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn op deze rechtsgrond gebaseerd als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon zegevieren niet. Het is ons met name toegestaan om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

11. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is ons gerechtvaardigd belang het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

12. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectievelijke wettelijke bewaartermijn. Nadat de periode is verstreken, worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een contract uit te voeren of te initiëren.

13. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-verstrekking

We leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractpartner). Om een contract af te sluiten kan het soms nodig zijn dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokken persoon kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene van geval tot geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en wat gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens.

14. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaring-generator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die alsExterne functionaris voor gegevensbescherming Landshut is actief, in samenwerking met deAdvocaat voor IT- en gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke gemaakt.

 


reCAPTCHA

Om uw vragen via het internetformulier te beschermen, gebruiken we de reCAPTCHA-service van Google LLC (Google). De query wordt gebruikt om te onderscheiden of de invoer door een persoon is gedaan of niet op de juiste manier door geautomatiseerde, machinale verwerking. De zoekopdracht omvat het verzenden van het IP-adres en alle andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-service naar Google. Hiervoor wordt uw invoer naar Google verzonden en daar gebruikt. Uw IP-adres wordt echter vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van reCaptcha, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. Op deze gegevens zijn de verschillende gegevensbeschermingsregels van Google van toepassing. Meer informatie over de richtlijnen voor gegevensbescherming van Google vindt u op:https://policies.google.com/privacyhl=dee